Thủ tục cấp giấy phép dạy thêm cấp Trung học cơ sở và tiểu học.

Thủ tục cấp giấy phép dạy thêm cấp Trung học cơ sở và tiểu học.
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

* Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo – UBND cấp huyện.

* Bước 3: Phòng
giáo dục và đào tạo tổ chức kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, lập biên
bản. Cấp giấy phép cho những cơ sở có đủ điều kiện đảm bảo chất lượng
hoặc có thông báo bằng văn bản từ chối cấp giấy phép với những trường
hợp không đủ điều kiện đảm bảo chất lượng.

* Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận giấy phép tại phòng GD-ĐT cấp huyện sau 10 ngày.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Đơn xin dạy
thêm (theo mẫu) của tổ chức hoặc cá nhân; đơn phải có ý kiến đề nghị của
chính quyền cấp xã nơi đặt địa điểm dạy thêm học thêm (sau khi đã kiểm
tra thấy đủ điều kiện đảm bảo chất lượng dạy thêm học thêm theo quy định
tại Điều 8, QĐ 66/2007/QĐ-UBND ngày 18/5/2007 của UBND tỉnh Nghệ An).

– Danh sách
giáo viên tham gia giảng dạy bao gồm các cột: thứ tự, họ và tên, trình
độ đào tạo, nơi công tác (đối với cán bộ, công chức), nơi cư trú (đối
với người đã nghỉ hưu); danh sách phải có xác nhận của thủ trưởng cơ
quan (đối với cán bộ công chức) hoặc chính quyền cấp xã nơi cư trú (đối
với người đã nghỉ hưu).

* Số lượng hồ sơ:    01 (một) bộ

Thời hạn giải quyết 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân;
Cơ quan thực hiện

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục – Đào tạo – UBND cấp huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục – Đào tạo UBND cấp huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Lệ phí Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

* Số lượng học sinh mỗi lớp:.

– Cấp THCS không quá 45 học sinh/lớp.

– Cấp tiểu học không quá 40 học sinh/lớp.

* Giáo viên giảng dạy:

– Đạt trình độ chuẩn đào tạo theo quy định của Bộ giáo dục đào tạo đối với cấp học.

– Riêng giáo
viên đang giảng dạy tại các trưiờng tiểu học và THCS của thành phố phải
đạt giáo viên dạy giỏi thành phố hoặc CSTĐ cơ sở.

* Về cơ sở vật chất:

– Cơ sở vật chất và lớp học phải đảm bảo yêu cầu theo Quy định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

* Các trường tiểu học tổ chức dạy học 2 buổi/ngày , nhà trường và giáo viên không được tổ chức dạy thêm, học thêm.

Cơ sở pháp lý

* Quyết định số 03/2007/QD-BGDDT ngày 31/01/2007 V/v Ban hành Quy định về dạy thêm học thêm.

* Quyết
định số 66/2007/QĐ-UBND ngày 18/5/2007 của UBND tỉnh Nghệ An V/v ban
hành Quy định dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

* Hướng
dẫn số 1034/SGD$ĐT.VP ngày 29/6/2007 của Sở Giáo dục $ Đào tạo Nghệ an
về hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép mở lớp dạy thêm, học thêm
.

Download file đính kèm