Sửa chữa sai sót trong nội dung đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã đăng ký

Sửa chữa sai sót trong nội dung đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã đăng ký
Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ.

– Công dân chuẩn bị hồ sơ theo
quy định và nộp tại Bộ phận tiếp nhân và trả kế quả thuộc UBND cấp huyện
váo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).

– Công chức thuộc Bộ phận phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ theo quy định, nếu:

+ Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp
nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn ngày trả kết quả cho công dân đồng thời viết
phiếu chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ngay trong
ngày.

+ Hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ thì hướng dẫn để công dân bổ sung hoàn chỉnh theo quy định.

 Bước 2: Xử lý hồ sơ.

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng
đất tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, thẩm tra hồ
sơ, xác minh thực địa thửa đất (nếu cần thiết). Nếu hồ sơ không đủ điều
kiện thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do kèm theo hồ sơ chuyển lại cho
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho công dân; nếu hồ sơ đủ điều
kiện thì chỉnh lý và cập nhật vào sổ sách chuyển kết quả cho Bộ phận
tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 3: Trả kết quả.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả tính thu phí, lệ phí, viết biên lai thu nộp cho công dân và trao kết
quả cho công dân theo lịch hẹn khi công dân xuất trình phiếu hẹn.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần số lượng hồ sơ

– Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Hợp đồng thay đổi nội dung thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

+ Giấy chứng nhận QSD đất hoặc
một trong các loại giấy tờ về QSD đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5
Điều 50 Luật đất đai năm 2003 (nếu có)

+ Trích lục hoặc trích đo bản đồ địa chính khu đất 

– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Văn phòng Đăng ký QSD đất
Kết quả thực hiện Chỉnh lý sai sót trong nội dung đăng ký thế chấp bằng QSD đất và tài sản gắn liền với đất vào giấy chứng nhận QSD đất
Lệ phí Theo Quyết định số
13/2009/QĐ-UBND ngày 16/01/2009 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành đối
tượng, mức thu và chế độ quản lý lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông
tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

– Luật Đất đai 2003 có hiệu lực ngày 01/07/2004.

– Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. 

– Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT
ngày 02/08/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập,
chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính.

– Quyết định 96/2007/QĐ-UBND
ngày 22/8/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định đối tượng, mức
thu, chế độ quản lý lệ phí địa chính, phí thẩm định quyền sử dụng đất,
phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.

– Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND
ngày 16/01/2009 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành đối tượng, mức thu và
chế độ quản lý lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo
đảm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.