Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Trình tự thực hiện

– Tổ chức hoặc công dân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã;

– Ủy ban nhân dân
cấp xã xem xét hồ sơ và có văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị
kiểm tra các điều kiện chia tách, sáp nhập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc
lập;

– Sau khi kiểm tra,
Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến trả lời bằng văn bản gửi Uỷ ban
nhân dân cấp xã, căn cứ vào ý kiến trả lời của Phòng Giáo dục và Đào
tạo, Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định;

– Tổ chức hoặc công dân nhận kết quả tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ

– Thành phần: Tờ trình đề nghi sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

– Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết 25 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Cả tổ chức và cá nhân   
Cơ quan thực hiện

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp xã;

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Kết quả thực hiện Quyết định hành chính    
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

– Đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của nhân dân;

– Đảm bảo an toàn và quyền lợi của trẻ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;

– Bảo đảm quyền lợi của giáo viên và nhân viên.

Cơ sở pháp lý

– Luật Giáo dục;

– Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

– Quyết định số
41/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy
chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.