Phụ nữ Đô Lương: Phát huy truyền thống vẻ vang, ra sức xây dựng quê hương trong thời kỳ đổi mới

Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam ra đời trong công cuộc đấu tranh của dân tộc. Trong suốt chiều dài lịch sử 90 năm, hội đã không ngừng phát triển và trở thành tổ chức chính trị lớn mạnh. Ở Đô Lương, phong trào hội phụ nữ cũng luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, năng động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn thử thách, tham gia kháng chiến, phục vụ kháng chiến, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển cùng đất nước.