Nỗ lực về đích nông thôn mới ở xã khó khăn Mỹ Sơn

Xã Mỹ Sơn huyện Đô Lương là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có di tích lịch sử Truông Bồn huyền thoại. Năm 1995, Mỹ Sơn vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.  Với truyền thống đó, những năm qua Đảng bộ, chính quyền xã Mỹ Sơn đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, khơi dậy nội lực trong nhân dân xây dựng thành công xã nông thôn mới .