Khó khăn trong hoạt động đài truyền thanh cơ sở ở huyện Đô Lương

Thực hiện nghị quyết 22/2019 của HĐND tỉnh Nghệ An, mới đây huyện Đô Lương đã hướng dẫn cho các xã, thị trấn tổ chức tinh giản một số chức danh, trong đó có trưởng đài truyền thanh cơ sở. Bước đầu tổ chức thực hiện đã gây ra không ít khó khăn trong hoạt động trong công tác truyền thanh ở các địa phương.