Hệ thống chính trị

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG

Địa chỉ: Khối 7 Thị Trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0383.871.382            Fax: 0383.871.382

Email: doluong@nghean.gov.vn

Website: http://doluong.gov.vn

 1. THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY
 Bac+Phuc Họ và tên: Trương Hồng Phúc
Chức vụ: Tỉnh uỷ viên – Bí thư Huyện ủy
Điện thoại DĐ:  0989.792.404
Điện thoại CQ: 0989.792.404
Email: phucth@doluong.nghean.gov.vn
 2 Lê Minh Giang
Chức vụ:  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện
Điện thoại
Điện thoại CQ:
Email: gianglm@doluong.nghean.gov.vn
 IMG_2973 copy

Họ và tên: Ngọc Kim Nam

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện.
Điện thoại:
Điện thoại CQ:
Email:
 2. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
 Bac+Phuc

1. Họ và tên: Trương Hồng Phúc

Chức vụ: Tỉnh uỷ viên – Bí thư Huyện ủy
Điện thoại: 0989.792.404
Điện thoại CQ:
 2

2. Họ và tên: Lê Minh Giang

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện
Điện thoại:
Điện thoại CQ:
 IMG_2973 copy

3. Họ và tên: Ngọc Kim Nam

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện.
Điện thoại:
Điện thoại CQ:
 Anh+Hiep

4. Họ và tên: Nguyến Tất Hoài Hiệp

Chức vụ: Ủy viên BTV – Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy
Điện thoại: 0912.163.818
Điện thoại CQ:
 Anh+Hanh

5. Họ và tên: Nguyễn Minh Hạnh

 Chức vụ: Ủy viên BTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
 Điện thoại: 0912.480.674
 9

6. Họ và tên: Đoàn Văn Lợi

Chức vụ: Ủy viên BTV – Trưởng ban Dân vận Huyện ủy
Điện thoại:  0915.229.104
Điện thoại CQ:
 10

7. Họ và tên: Hoàng Hữu Hùng

Chức vụ: Ủy viên BTV – Phó Chủ tịch HĐND huyện
Điện thoại: 0976.563.728
Điện thoại CQ:
 11

8. Họ và tên: Nguyễn Hồng An

Chức vụ: Ủy viên BTV – Chủ tịch UB MTTQ huyện Đô Lương
Điện thoại: 0983.108.656
Điện thoại CQ:

9. Họ và tên: Thái Khắc Thống

Chức vụ: Ủy viên BTV – Trưởng Công an huyện Đô Lương
Điện thoại:
Điện thoại CQ:
 Anh+Long+-+Huyen+doi

10. Họ và tên: Nguyễn Trường Long

Chức vụ: Ủy viên BTV – Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện
Điện thoại:
Điện thoại CQ:
 Nguyen Thi Anh Quang-102

11. Họ và tên: Nguyễn Thị Anh Quang

Chức vụ: Ủy viên BTV – Phó Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại:
Email: quangnta@doluong.nghean.gov.vv

II. LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

 1. Ông: Lê Minh Giang

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện

 1. Ông: Hoàng Hữu Hùng

Chức vụ: Ủy viên BTV – Phó Chủ tịch HĐND huyện

 1. Ông: Nguyễn Công Châu

Chức vụ: Ủy viên BCH – Phó Chủ tịch HĐND huyện

 1. Ông: Đặng Văn Bảy

Chức vụ: Phó ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện

 1. Bà: Trần Thị Hiền

Chức vụ: Phó ban pháp chế HĐND huyện

III. LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

 1. Ông: Ngọc Kim Nam

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện uỷ – Chủ tịch UBND huyện

 1. Bà: Nguyễn Thị Anh Quang

Chức vụ: Ủy viên BTV – Phó Chủ tịch UBND huyện (phụ trách văn xã)

 1. Ông: Hoàng Văn Hiệp

Chức vụ: Uỷ viên BCH huyện- Phó Chủ tịch UBND huyện (phụ trách kinh tế)

 1. Ông: Nguyễn Trung Thành

Chức vụ: Uỷ viên BCH Huyện uỷ – Phó Chủ tịch UBND huyện (phụ trách nông lâm)

 1. Lãnh đạo các phòng chuyên môn:
 2. Phòng Nội vụ:

* Địa chỉ: Khối 7 Thị Trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

* Emai: noivu@doluong.nghean.gov.vn

* Ban lãnh đạo:

– Ông: Trần Ngọc Thuận: Trưởng phòng

ĐT: 01682.373.668

– Ông: Nguyễn Đình Minh: Phó Trưởng phòng

ĐT: 01668.588.658

– Ông: Phạm Bá Nhung: Phó Trưởng phòng

ĐT: 0977.760.466

– Ông: Nguyễn Xuân Mai: Phó Trưởng phòng

ĐT: 0983.869.331

 1. Phòng Tư pháp:

* Địa chỉ: Khối 7 Thị Trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

* Email: tuphap@doluong.nghean.gov.vn

* Ban lãnh đạo

– Ông: Trần Doãn Phú – Trưởng phòng

ĐT: 0913.044.562

– Bà: Nguyễn Thị Linh: Phó Trưởng phòng

 1. Phòng Tài chính- Kế hoạch:

* Địa chỉ: Khối 7 Thị Trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

* Emai: tckh@doluong.nghean.gov.vn

* Ban lãnh đạo:

– Ông: Nguyễn Cảnh Tiến: Trưởng phòng

ĐT: 0913.069.141

– Ông: Lê Hồng Hải: Phó Trưởng phòng

ĐT: 0962.941.964

– Ông: Nguyễn Thanh Bình: Phó Trưởng phòng

ĐT: 0984.903.296

 1. Phòng Tài nguyên- Môi trường

* Địa chỉ: Khối 7 Thị Trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

* Email: tnmt@doluong.nghean.gov.vn

* Ban lãnh đạo:

– Ông: Nguyễn Quang Minh: Trưởng phòng

ĐT: 0973.602.121

– Ông: Nguyễn Trọng Hợi: Phó Trưởng phòng

ĐT: 0938.474.888

– Ông: Đậu Văn Chinh – Phó Trưởng phòng

 1. Phòng Lao động- TB&XH

* Địa chỉ: Khối 7 Thị Trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

* Email: ldtbxh@doluong.nghean.gov.vn

* Ban lãnh đạo:

– Ông: Nguyễn Văn Tân: Trưởng phòng

ĐT: 0938.515.070

– Bà: Lê Thị Hồng Hà: Phó Trưởng phòng

ĐT: 0973.059.888

– Bà: Phạm Thị Bích Thuỷ: Phó Trưởng phòng

ĐT: 0977.679.272

–  Ông: Nguyễn Bá Châu – Phó trưởng phòng

ĐT: 0914.429.378     

 1. Phòng Văn hoá Thông tin

* Địa chỉ: Khối 7 Thị Trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

* Email: vhtt@doluong.nghean.gov.vn

* Ban lãnh đạo:

– Ông: Nguyễn Kim Nam: Trưởng phòng

ĐT: 0919.792.986

– Ông: Lê Đình Lĩnh : Phó trưởng phòng

ĐT: 0915.305.567

 1. Phòng Giáo dục- Đào tạo

* Địa chỉ: Khối 7 Thị Trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

* Email: giaoduc@doluong.nghean.gov.vn

* Ban lãnh đạo:

– Ông: Nguyễn Tất Tây: Trưởng phòng

ĐT: 0987.004.763

– Ông: Nguyễn Xuân Thanh : Phó Trưởng phòng

– Ông: Dương Xuân Chất : Phó Trưởng phòng

– Ông: Nguyễn Văn Hải – Phó trưởng phòng

 1. Phòng Y tế

* Địa chỉ: Khối 7 Thị Trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

* Email: yte@doluong.nghean.gov.vn

* Ban lãnh đạo:

– Ông: Nguyễn Tất Hồng: Trưởng phòng

ĐT:0983.719.550

 1. Thanh tra

* Địa chỉ: Khối 7 Thị Trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

* Email: thanhtra@doluong.nghean.gov.vn

* Ban lãnh đạo:

– Ông: Trần Tuấn Bình: Chánh Thanh tra

ĐT: 0982.837.117

– Ông: Nguyễn Văn Hải: Phó Chánh Thanh tra

ĐT: 0915.237.164

– Ông: Lê Văn Hà – Phó Chánh Thanh tra

 1. Phòng Công thương

* Địa chỉ: Khối 7 Thị Trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

* Email: congthuong@doluong.nghean.gov.vn

* Ban lãnh đạo:

– Ông: Lê Văn Thư: Trưởng phòng

ĐT: 0987.589.668

– Ông: Trần Hoàng Anh – Phó trưởng phòng;

– Ông: Lê Thị Lý: Phó Trưởng phòng

 1. Phòng Nông nghiệp-PTNT

* Địa chỉ: Khối 7 Thị Trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

* Email: nongnghiep@doluong.nghean.gov.vn

* Ban lãnh đạo:

– Ông: Trần Doãn Hùng: Trưởng phòng

ĐT: 0915.232.152

– Ông: Lê Anh Sơn: Phó Trưởng phòng

ĐT: 0915.228.613

– Ông: Thành Đặng Long: Phó Trưởng phòng

ĐT: 0989.792.379

 1. Văn phòng HĐND- UBND

* Địa chỉ: Khối 7 Thị Trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

* Email: vpub@doluong.nghean.gov.vn

* Fax: 0383.871.382; 0383.870.140

* Ban lãnh đạo:

– Ông: Nguyễn Văn Hoàng: Phó Chánh Văn phòng

ĐT: 0912.308.681

 1. Ban Quản lý dự án:

– Ông: Trần Văn Sơn – Gián đốc

– Ông: Nguyễn Tất Tường – Phó giám đốc

– Ông: Nguyễn Văn Thành – Phó giám đốc

7 . Ông: Nguyễn Trường Long

Chức vụ: Uỷ viên BTV Huyện uỷ – Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện.