Ghi vào sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch khác (trong trường hợp sổ hộ tịch chỉ còn lưu tại UBND cấp huyện

Ghi vào sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch khác (trong trường hợp sổ hộ tịch chỉ còn lưu tại UBND cấp huyện
Trình tự thực hiện

* B­íc 1:
C¸n bé ®­îc giao nhiÖm vô (phô tr¸ch lÜnh vùc hé tÞch) cña phßng T­
ph¸p tiếp nhận bản sao quyết định liên quan đến các thay đổi hộ tịch
khác, bao gồm: Xác định cha, mẹ, con; thay đổi quốc tịch; ly hôn; huỷ
việc kết hôn trái pháp luật; chấm dứt nuôi con nuôi. Xác định cha, mẹ,
con; thay đổi quốc tịch; ly hôn; huỷ việc kết hôn trái pháp luật; chấm
dứt nuôi con nuôi.

* B­íc 2:
C¸n bé ®­îc giao nhiÖm vô cña phßng T­ ph¸p c¨n cø vµo bản sao quyết
định liên quan đến các thay đổi hộ tịch khác để ghi vào sổ hộ tịch đang
còn lưu giữ được; cách ghi như sau:

– Việc xác định cha, mẹ, con được ghi vào Sổ đăng ký khai sinh trước đây của người còn

– Việc thay đổi quốc tịch được ghi vào Sổ đăng ký khai sinh trước đây

– Việc ly hôn, huỷ việc kết hôn trái pháp luật được ghi vào Sổ đăng ký kết hôn trước đây

– Việc chấm dứt nuôi con nuôi được ghi vào Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây.

Khi ghi vào sổ hộ tịch các thay
đổi hộ tịch khác phải ghi rõ các nội dung thay đổi; số, ngày, tháng,
năm quyết định; cơ quan ra quyết định và người ký quyết định.

Cách thức thực hiện Công dân trực tiếp đến phòng Tư pháp cấp huyện để thực hiện
Thành phần số lượng hồ sơ Bản sao quyết định liên quan đến các thay đổi hộ tịch khác
Thời hạn giải quyết Ngay trong buổi làm việc
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện Phòng Tư pháp cấp huyện
Kết quả thực hiện Sổ hộ tịch đã được ghi chú
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Sổ hộ tịch còn lưu tại UBND cấp huyện
Cơ sở pháp lý *   NghÞ ®Þnh 158/2005/N§-CP ngµy 27/12/2005 cña ChÝnh phñ vÒ ®¨ng ký, qu¶n lý hé tÞch.

Download file đính kèm