Đô Lương kiểm tra xã xây dựng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020.

Thực hiện kế hoạch số 01/KH – UBND của UBND huyện về việc triển khai xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận năm 2020, Hội đồng tiếp cận pháp luật huyện đã tổ chức các đoàn kiểm tra đánh giá kết quả tại các xã từ ngày 02 – 28/12/2020.

sased - Copy

Đoàn công tác đánh giá kết quả tiếp cận pháp luật tại xã Tân Sơn.

Tiếp cận pháp luật  được hiểu là hoạt động tuyên truyền, giáo dục đưa pháp luật về với người dân giúp người dân tại cơ sở có cái nhìn đúng đắn về pháp luật, bảo đảm điều kiện đáp ứng nhu cầu nâng cao nhận thức pháp luật, thực hiện, bảo vệ và phát huy quyền và lợi ích hợp pháp của công dân ngay tại cơ sở; phát huy vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

adwded - Copy

Xã Hòa Sơn đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp cận pháp luật đảm bảo yêu cầu . 

Tại các xã, các đoàn đã kiểm tra kết quả xây dựng xã, Thị đạt chuẩn pháp luật  trên các vấn đề liên quan như: Hồ Sơ, quy chế, phân công bố trí nhiệm vụ, cơ sở vật chất, thiết bị tại Trung tâm một cửa, nơi tiếp công dân, thực hiện thủ tục hành chính, thực hiện quy chế dân chủ công khai.

Thông qua công tác kiểm tra các đoàn đã đánh giá kết quả công tác tiếp cận pháp luật ở các xã đồng thời nêu rõ những vấn đề liên quan về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ phụ trách và thực hiện rà soát hồ sơ đảm bảo quy định.

i778

Đoàn công tác kiểm tra kết quả tiếp cận pháp luật tại xã Hòa Sơn. Ảnh: Hữu Hoàn.

Mục đích  nhằm đánh giá thực trạng tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở để có giải pháp thúc đẩy, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc triển khai các thiết chế tiếp cận pháp luật, bảo đảm điều kiện đáp ứng nhu cầu nâng cao nhận thức pháp luật, thực hiện, bảo vệ và phát huy quyền và lợi ích hợp pháp của công dân ngay tại cơ sở; phát huy vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Hữu Hoàn.