Đô Lương chủ động bảo vệ hệ thống hồ đập

Huyện Đô Lương có gần 100 hồ, đập lớn nhỏ phục vụ nước sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Để đảm bảo hệ thống các hồ đập phục vụ có hiệu quả, huyện Đô Lương đang chủ động làm tốt công tác bảo vệ an toàn các công trình hồ đập trong mùa mưa bão.

Sỹ Bắc – Hồng Sơn