Đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký.

Đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký.
Lĩnh vực:

Tôn giáo

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND cấp huyện

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
UBND cấp huyện

Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không

Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:
15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện:
Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Văn bản chấp thuận

Download file đính kèm