Chương trình thời sự Truyền hình Đô Lương ngày 05 tháng 4 năm 2019

Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung sau:

  1. Đô Lương triển khai dịch vụ công trực tuyến và triển khai nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm soát công qua kho bạc nhà nước.
  2. Đồng chí Nguyễn Trung Thành- PCT UBND huyện kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi