Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài. chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằ

Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài. chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằ
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại trung tâm giao dịch một cửa cơ quan UBND cấp huyện (hoặc phòng Tư pháp cấp huyện)

Chuyên viên phòng Tư pháp tiếp
nhận hồ sơ, kiểm tra, xem xét và trình lãnh đạo phòng Tư pháp ký, đóng
dấu phòng Tư pháp. Vào sổ thứ tự đăng ký chứng thực.

Nếu hồ sơ không đảm bảo quy định, từ chối chứng thực, giải thích lý do, hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

* Bước 3: Công
dân nhận kết quả tại trung tâm giao dịch một cửa cơ quan UBND cấp huyện
(hoặc phòng Tư pháp cấp huyện) và nộp lệ phí theo quy định.

Cách thức thực hiện Công dân trực tiếp đến cơ quan nhà nước để thực hiện
Thành phần số lượng hồ sơ

* Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác của người yêu cầu chứng thực chữ ký;

* Bản chính giấy tờ bằng tiếng nước ngoài

* Bản dịch (Số lượng tuỳ theo yêu cầu)

* Số lượng hồ sơ: 1 bản để lưu tại phòng TP, còn lại theo nhu cầu.

Thời hạn giải quyết Trong buổi làm việc
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Phòng Tư pháp cấp huyện
Kết quả thực hiện Văn bản, giấy tờ đã được chứng thực chữ ký người dịch.
Lệ phí 5.000đ/01 trường hợp
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

* Người dịch phải ký trước mặt
người ký chứng thực (Điều 17nghị định 79/2007/NĐ – CP ngày 18/05/2007
của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính,
chứng thực chữ ký. .

* Người dịch có bằng cử nhân
ngoại ngữ trở lên về thứ tiếng nước ngoài cần dịch; Người dịch có bằng
tốt nghiệp cao đẳng trở lên tại nước ngoài đối với thứ tiếng nước ngoài
cần dịch.

Cơ sở pháp lý

* Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

* Thông tư số 03/2008/ TT- BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp, có hiêu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo..

* Thông tư liên tịch số
92/2008/ TTLT- BTP- BTC ngày 17 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài
chính. Có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo

Download file đính kèm