Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn huyện Đô Lương

Năm 2014, UBND huyện Đô Lương ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn huyện Đô Lương ...