Thời sự phát thanh Đô Lương ngày 12 tháng 7 năm 2016

Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung sau: ...

Thời sự phát thanh ngày 11 tháng 7 năm 2016

Chương trình thời sự phát thanh gồm những nội dung sau: ...