Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thông đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do xã quản lý

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thông đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do xã quản lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Uỷ ban nhân dân xã;

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Uỷ ban nhân dân xã;

Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không

Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:
15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Đối tượng thực hiện:
Cá nhân

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định

1.

Lệ phí cấp giấy phép xây dựng

50.000 đồng Thông tư số 03/2001/TT-BTC n…

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy phép

Download file đính kèm